Hector Elizondo - Mexico

我叫刘亮,我25岁,我住在墨西哥,蒙特雷城市。2008年我在河南洛阳学汉语10个月。在墨西哥(我)一点儿也没有学汉语,很多东西我忘了,所以我想开始汉语课。我的公司在上海有一个办公室, 我的目的是进步我的口语,然后在中国做买卖。

wǒ jiào liúliànɡ, wǒ 25 suì. wǒ zhùzài mòxīɡē, ménɡtèléi chénɡshì. 2008 nián wǒ zài hénán luòyánɡ xué hànyǔ 10 ɡèyuè. zài mòxīɡē (wǒ) yìdiǎnr yě méiyǒu xué hànyǔ, hěnduō dōnɡxi wǒ wànɡle, suǒyǐ wǒ xiǎnɡ kāishǐ hànyǔ kè. wǒ de ɡōnɡsī zài shànɡhǎi yǒu yíɡè bànɡōnɡshì. wǒ de mùdì shì jìnbù wǒde kǒuyǔ, ránhòu zài zhōnɡ ɡuó zuò mǎimài.

More Testimonials